Chrysanthemenblüten (Yu Hua)
Heilpilze (Ling Zhi)
Chinesische Datteln (Da Zao)
Rosenblüten (Mei Gua Hua)
Chinesische Kräutermischung
Bocksdornfrüchte (Gou Qi Zi)

 

0621 / 79 20 43
 
0621 / 7 99 36 37
 
0621 / 7 99 36 36
 
0172 / 8 11 79 86
 
0174 / 52 78 00 8
 
112
 
0621 / 1 92 22
 
0621 / 1 92 92
 
0621 / 4 81 51 15